imprint

Privacy Policy

Disclaimer voor Autobooker.com:

Op deze pagina vindt u de disclaimer van autobooker.com c/o Sunny Cars GmbH, zoals deze beschikbaar is gesteld door autobooker c/o Sunny Cars GmbH. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom:

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen gebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Autobooker c/o Sunny Cars GmbH is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Autobooker c/o Sunny Cars GmbH.

Geen garantie op juistheid:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programeer dan wel typfouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Autobooker c/o Sunny Cars GmbH te mogen claimen of veronderstellen.

autobooker c/o Sunny Cars GmbH streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanning de informatie van/de inhoud op deze website onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. autobooker c/o Sunny Cars GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op de websites staat waarnaar wij via (hyper)links verwijzen.

Wijzigingen:

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van autobooker c/o Sunny Cars GmbH op deze pagina.